ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αποκτούν γνώσεις για χημειομετρικές μεθόδους επεξεργασίας αποτελεσμάτων αναλύσεων. Αντιλαμβάνονται τις έννοιες που αφορούν κάθε είδους σφάλματα και αβεβαιότητα στις μετρήσεις. Εξοικειώνονται με τις αρχές του ελέγχου ποιότητας. Γνωρίζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και μετρολογικά συστήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη μετρολογία. Σημασία της Ανάλυσης. Ποιότητα. Οδηγίες και ενέργειες της ΕΕ. Γενικές αρχές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Συστήματα Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας. Οικονομοτεχνικά κριτήρια επίδοσης αναλυτικών μεθόδων. Αξιολόγηση των Αναλυτικών Μεθόδων. Καλή Εργαστηριακή Πρακτική. Διακριβώσεις των Μετρήσεων. Χημικοί Διακριβωτές και Υλικά Αναφοράς. Διαχείριση και Αναφορά δεδομένων. Διαχείριση Αρχείων. Διαγράμματα Ελέγχου. Αναφορά Αποτελεσμάτων. Αβεβαιότητα Μετρήσεων. Εγχειρίδιο Ποιότητας. Επιθεωρήσεις. Διαπίστευση. Ορθή δειγματοληψία. Διάδοση υπολογιστικών σφαλμάτων. Δοκιμασίες σημαντικότητας. Τεχνικές βαθμονόμησης Αναλυτικών Μεθόδων. Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και καμπύλες αναφοράς. Ανάλυση συσχέτισης. Σφάλματα. Χημειομετρικές τεχνικές βελτιστοποίησης μεθόδων Χημικής ανάλυσης – Πειραματικός σχεδιασμός. Χρησιμότητα και εφαρμογή των τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης. Χρήση λογισμικού Η/Υ για εφαρμογή χημειομετρικών τεχνικών.

Βιβλιογραφία

Ελεγχος και διασφάλιση ποιότητας με στοιχεία μετρολογίας και χημειομετρίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Η12
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: