ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 1.΄Εχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις, όσον αφορά σύσταση, ιδιότητες, επεξεργασία, όλων των πηγών ενέργειας συμβατικών και ανανεώσιμων και κυρίως των υγρών υδρογονανθράκων (πετρέλαιο), αέριων υδρογονανθράκων (φυσικό αέριο) και στερεών γαιανθράκων. 2. Κατανοήσουν τις χημικές διεργασίες στη βιομηχανία. 3. Γνωρίζουν τις ιδιότητες των λιπών, ελαίων και υδατανθράκων. 4. Μπορούν να επεκτείνουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία. 5. Μπορούν να .

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στη Βιομηχανική οργανική χημεία και σχέση της με τις πηγές ενέργειας. 2. Στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3. Υγροί υδρογονάνθρακες: Πετρέλαιο, Σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες, διύλιση, επεξεργασία, προϊόντα, εργαστηριακές δοκιμές. 4. Αέριοι υδρογονάνθρακες: Φυσικό αέριο, σύσταση, ιδιότητες, επεξεργασία, εφαρμογές. 5. Στερεά καύσιμα, γαιάνθρακες: Ταξινόμηση, σύσταση, ιδιότητες, μέθοδοι αξιοποίησης ανθράκων. 6. Ιδιότητες λιπών, ελαίων και υδατανθράκων. 7. Χημικές διεργασίες στη βιομηχανία. 8. Ασκήσεις εφαρμογής πάνω στις ιδιότητες και την επεξεργασία υγρών και αερίων υδρογονανθράκων και ανθράκων.

Βιβλιογραφία

Καύσιμα-Λιπαντικά. Σιδερίδου, Ε., Αχιλιάς, Δ., Μπικιάρης, Δ., Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Η03
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: