ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 1. Κατανοούν την ένοια του μακρομορίου και των χαρακτηριστικών ιδοτήτων που έχουν τα μακρομόρια σε σχέση με τα μικρά μόρια. 2. Γνωρίζουν την επαναλαμβανόμενη χημική δομική μονάδα των εμπορικών, τουλάχιστον, πολυμερών. 3. Γνωρίζουν τους μηχανισμούς με τους οποίους γίνονται οι αντιδράσεις πολυμερισμού, καθώς και τα σημαντικότερα πολυμερή της κάθε κατηγορίας. 4. Κατανοούν τα χαρακτηριστικά των αντιδράσεων συμπολυμερισμού. 5. Γνωρίζουν τα πρόσθετα των πολυμερών. 6. Επιλύουν ασκήσεις σχετικές με την κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού, είτε ελευθέρων ριζών, είτε σταδιακού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή Η έννοια του μακρομορίου. Κατάταξη και ονοματολογία πολυμερών. 2. Δομή μακρομορίων Συντακτική ισομέρεια και στερεοϊσομέρεια. Δομή μακρομορίων 3. Μέγεθος και σχήμα μακρομορίων Διαστάσεις μακρομοριακών αλυσίδων 4. Μέσα μοριακά βάρη πολυμερούς Κατανομή μοριακών βαρών και μέσα μοριακά βάρη πολυμερούς 5. Προσδιορισμός μέσων μοριακών βαρών Πειραματικές τεχνικές προσδιορισμού των μέσων μοριακών βαρών και ολόκληρης της Κατανομής Μοριακών βαρών πολυμερών 6. Στερεή κατάσταση πολυμερών Άμορφη και κρυσταλλική κατάσταση. Κινητική της κρυστάλλωσης. Σημείο υαλώδους μετάβασης πολυμερών. 7. Αντιδράσεις πολυμερισμού Ομοιότητες και διαφορές των διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού 8. Σταδιακός πολυμερισμός Μηχανισμός της αντίδρασης. Κινητική του σταδιακού πολυμερισμού. Κατανομή μοριακών βαρών 9. Πολυμερή σταδιακού πολυμερισμού Πολυεστέρες, πολυαμίδια, πολυουρεθάνες, πολυαιθέρες, πολυσουλφίδια, ρητίνες ουρίας-φορμαλδεϋδης, φαινόλης-φορμαλδεϋδης, μελαμίνης-φορμαλδεϋδης 10. Αλυσιδωτός πολυμερισμός ελευθέρων ριζών Μηχανισμός της αντίδρασης. Κινητική πολυμερισμού. Αντιδράσεις μεταφοράς. Επιβραδυντές παρεμποδιστές. Μέσο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών πολυμερούς. 11. Αλυσιδωτός ανιοντικός, κατιοντικός και στερεοκανονικός πολυμερισμός. Μηχανισμοί των αντιδράσεων 12. Πολυμερή αλυσιδωτού πολυμερισμού Πολυαιθυλένια, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο, πολυισοπρένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυτετραφθοροαιθυλένιο, πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), πολυ(μεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας), πολυακρυλαμίδιο, πολυ(οξικός βινυλεστέρας), πολυαιθέρες 13. Συμπολυμερισμός Σύσταση συμπολυμερούς. Λόγοι δραστικότητας. Τύποι συμπολυμερισμού. Κινητική της αντίδρασης 14. Πρόσθετα πολυμερών Πληρωτικά, ενισχυτικά, πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές, επιβραδυντές καύσης. 15. Εφαρμογές των πολυμερών Ιατρική, κλπ.

Βιβλιογραφία

Γ.Π. Καραγιαννίδης, Ε.Δ. Σιδερίδου, Χημεία Πολυμερών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Η02
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: