ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση της δομής και λειτουργίας των προκαρυωτικών κυττάρων και των επιπτώσεων τους στο περιβαλλον και τα έμβια όντα. Κατανόηση της δομής και της σημασίας των ιών για τα έμβια όντα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επισκόπηση της μικροβιακής ζωής. Μακρομόρια. Κυτταρική δομή και λειτουργία. Θρέψη και μεταβολισμός προκαρυωτών. Αύξηση πρωκαρυωτικών κυττάρων. Βακτηριακή γενετική. Ιολογία

Βιβλιογραφία

Madigan M.T.,Martinko J.M., Parker J. 2015. Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 2η ελληνική έκδοση (2018) Κολιάης Σ. 2001. Μικροβιολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΕΒ932
ETCS: 3
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: