Οι τριτοετείς ή σε ανώτερο έτος σπουδών φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020 μπορούν να δηλώσουν, με την προϋπόθεση ότι α) έχουν υποβάλλει πρόσφατα τη σχετική δήλωση προτίμησης κατεύθυνσης και έχουν ενταχθεί σε κατεύθυνση & β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του προγράμματος κορμού με συνολικά 90 ECTS, από την 9η Ιουλίου (00:01 π.μ.) έως και την 17η Ιουλίου 2018 (23:59 μ.μ.), μέχρι τέσσερα (4) θέματα πτυχιακής εργασίας (με σειρά προτίμησης).

Παρόμοια δήλωση μπορούν να υποβάλλουν και τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που εντάχθηκαν πέρυσι σε κατεύθυνση και δεν εκπόνησαν κατά το τρέχον πανεπιστημιακό έτος πτυχιακή εργασία, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του προγράμματος κορμού με συνολικά 90 ECTS.

Τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα πτυχιακής εργασίας στη δήλωση κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας πρέπει να περιλαμβάνονται στα θέματα των πτυχιακών εργασιών που θα εκπονηθούν στα Εργαστήρια του Τμήματος των οποίων το επιστημονικό προσωπικό υποστηρίζει εκπαιδευτικά την κατεύθυνση στην οποία έχει ενταχθεί πρόσφατα ή από πέρυσι αυτός ή αυτή. Πιο συγκεκριμένα:

α) Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί (πρόσφατα ή από πέρυσι) στην κατεύθυνση Α θα πρέπει να δηλώσουν τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα της πτυχιακής εργασίας, που επιθυμούν να εκπονήσουν, από αυτά που έχουν προτείνει τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Κβαντικής και Θεωρητικής Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία

β) Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί (πρόσφατα ή από πέρυσι) στην κατεύθυνση Β θα πρέπει να δηλώσουν τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα της πτυχιακής εργασίας, που επιθυμούν να εκπονήσουν, από αυτά τα οποία έχουν προτείνει τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Αναλυτικής Χημείας, Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλοντος και Φυσικής Χημείας.

γ) Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί (πρόσφατα ή από πέρυσι) στην κατεύθυνση Γ θα πρέπει να δηλώσουν τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα της πτυχιακής εργασίας, που επιθυμούν να εκπονήσουν, από αυτά τα οποία έχουν προτείνει τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Ανόργανης Χημείας, Βιοχημείας και Οργανικής Χημείας.

δ) Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί (πρόσφατα ή από πέρυσι) στην κατεύθυνση Β θα πρέπει να δηλώσουν τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα της πτυχιακής εργασίας, που επιθυμούν να εκπονήσουν, από αυτά που έχουν προτείνει τα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

 

Επισημαίνεται ότι η δήλωση φοιτητή ή φοιτήτριας που θα αγνοήσει τα πιο πάνω αναφερόμενα θα ακυρώνεται.

Η δήλωση θα υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/student).

Χρήσιμες παρατηρήσεις και οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας στην οποία υποβάλλεται η δήλωση.

  • Στον ιστότοπο https://qa.auth.gr/el/node/7174 μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο δήλωσης των προτιμήσεών σας (στην ιστοσελίδα https://qa.auth.gr/student).
  • Θέματα πτυχιακών 2019-2020.
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλεφωνικά (2310 997570) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (akchadia@chem.auth.gr).

*Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 χωρίς να έχει ορισθεί ακόμη θέμα πτυχιακής εργασίας και η/ο επιβλέπουσα/-ων αυτής παρακαλούνται, εφόσον ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, να καλέσουν στο 2310 997570 ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chem.auth.gr. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΕΜ του αποστολέα.

 

Χρήσιμες παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα πτυχιακής εργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με συγκεκριμένο θέμα προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα του ειδικού κριτηρίου για το θέμα αυτό (χωρίς επιτυχή εξέταση στο μάθημα ή στα δυο μαθήματα του ειδικού κριτηρίου δεν είναι δυνατό να δηλωθεί ως προτεινόμενο το θέμα αυτό, καθώς δεν θα περιλαμβάνεται στα επιλέξιμα).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. Στο σύστημα δεν αναφέρονται, κατά την υποβολή της δήλωσης, τόσο τα μόρια που συγκεντρώνει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια από κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας που έχει δηλώσει, όσο και τα μόρια των υπόλοιπων φοιτητών ή φοιτητριών που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση στην οποία υπάρχουν τα θέματα αυτά. Στο σύστημα φαίνεται ωστόσο ο αριθμός όσων έχουν ήδη δηλώσει προτίμηση για το κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η αλλαγή των προτιμήσεων κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας μέχρι το πέρας του χρόνου υποβολής των δηλώσεων (17 Ιουλίου, 23:59 μ.μ.)