Σας διαβιβάζουμε το υπ. αριθμ. Πρωτ. 31354/ΓΔ4/3-3-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα “Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών για το σχολικό έτος 2020-2021” για ενημέρωση και τυχόν ενδιαφέρον των μελών των Τμημάτων σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα αναφερόμενα στο έγγραφο στοιχεία επικοινωνίας.

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων