Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρία-
σή της με αριθμό 2980/20&21-2-2019, έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ευ-
ρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τα συνημμένα του, μετά από ενημέρωση της κ. Αριάδνης
Στογιαννίδου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και συζήτηση, αποδέχθηκε την εισή-
γηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (συν. με αριθμό 134/15-11-2018)
που περιλαμβάνεται στο σχετικό έγγραφο και
αποφάσισε να εγκρίνει την υιοθέτηση καλών πρακτικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
παραπάνω σχετικό έγγραφο, για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ERASMUS+ από τα Τμήματα
του Ιδρύματος.

Απόφαση Συγκλήτου για υιοθέτηση πρακτικών