Μητρώα εσωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας, Εσωτερικών μελών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και Εξωτερικών μελών άλλων ΑΕΙ (της Ημεδαπής/ Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής) ή Ερευνητές της Ημεδαπής/Αλλοδαπής  για την εκλογή – μονιμοποίηση – εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος.

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2968/3&4-10-2018

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2953/25.1.2018

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2998/22.7.2019

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 3018/17-3-2020

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου_3034_24-9-2020