Σ.Τ. 705/9-9-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμμα­τος Σπουδών του Τμήματος για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμή­μα­τος, στην οποία θα πρέπει να ορίσει και δύο εκπροσώπους ο Σύλλογος Προπτυχιακών Φοιτητών.

 1. Γ. Μπλέκα, αναπληρωτή καθηγητή, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Μ. Σιγάλα, καθηγητή,
 3. Δ. Σαζού, καθηγήτρια,
 4. Α. Πανταζάκη, καθηγήτρια,
 5. Α. Δενδρινού-Σαμαρά, καθηγήτρια,
 6. Ν. Λαζαρίδη, καθηγητή,
 7. Α. Γιαννακουδάκη, καθηγητή,
 8. Δ. Αχιλιά, καθηγητή και
 9. Χ. Σταθάκη, επίκουρο καθηγητή.

Σ.Τ. 708/9-12-2019

α) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Επιστημονικού Εξοπλισμού του Τμήματος Χημείας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

 1. Δ. Λαμπροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Σ. Σωτηρόπουλο, καθηγητή,
 3. Ν. Νενάδη, επίκουρο καθηγητή,
 4. Π. Αγγαρίδη, επίκουρο καθηγητή,
 5. Ε. Νικολακάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 6. Β. Σαρλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 7. Γ. Θεοδωρίδη, καθηγητή,
 8. Δ. Μπικιάρη, καθηγητή και
 9. Μ. Κώστογλου, καθηγητή,
 10. Ν. Παπαδόπουλο, καθηγητή.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας, για το πανεπιστη­μιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

 1. Γ. Ζαχαριάδη, καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Α. Κουμπή, καθηγητή,
 3. Θ. Λαζαρίδη, επίκουρο καθηγητή,
 4. Δ. Αχιλιά, καθηγητή.

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Σύνταξης Οδηγού Σπουδών και Περιοδικών Εκδόσεων του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρα­κάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

 1. Ι. Λυκάκη, αναπληρωτή καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Θ. Λαζαρίδη, επίκουρο καθηγητή,
 3. Δ. Τσιπλακίδη, αναπληρωτή καθηγητή,
 4. Ν. Νικολαΐδη, επίκουρο καθηγητή,
 5. Σ. Γηρούση, καθηγήτρια,
 6. Μ. Κώστογλου, καθηγητή και
 7. Α. Πανταζάκη, καθηγήτρια.

δ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Σύμβουλο Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές του Τμήματος Χημείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, την καθηγήτρια κ. Μ. Τσιμίδου.

ε) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επόπτες των Κτι­ρίων του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

 1. Ι. Λυκάκη, αναπληρωτή καθηγητή, ως επόπτη του Παλαιού Χημείου και
 2. Α. Ανθεμίδη, καθηγητή, επόπτη του Νέου Χημείου.

στ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος «Άσκηση των φοιτη­τών στο Επάγγελμα» για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη:

 1. Ε. Δεληγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 2. Β. Σαμανίδου, καθηγήτρια,
 3. Π. Γιαννακουδάκη, καθηγητή,
 4. Ρ. Παπή, μέλος ΕΔΙΠ,
 5. Δ. Μπικιάρη, καθηγητή,
 6. Χ. Σταθάκη, επίκουρο καθηγητή,
 7. Δ. Λαμπροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 8. Π. Ακρίβο, καθηγητή,
 9. Ε. Χατζηδημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια,
 10. Ν. Νενάδη, επίκουρο καθηγητή.

ζ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Α.Π.Θ.» για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

Α. Επιτροπή Αξιολόγησης:

 1. Ελένη Δεληγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 2. Δημητρούλα Λαμπροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια και
 3. Ευθυμία Χατζηδημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια.

Η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για την επικύ­ρωση των αποτελε­σμάτων της Πρακτικής Άσκησης και την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών επιλογής.

Β. Επιτροπή Ενστάσεων:

 1. Παναγιώτη Γιαννακουδάκη, καθηγητή,
 2. Βικτώρια Σαμανίδου, καθηγήτρια και
 3. Ρηγίνη Παπή, μέλος ΕΔΙΠ.

Η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων των φοιτητών.

η) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει υπεύθυνο Αιθουσών και Ωρολογίου Προγράμματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, τον αναπληρωτή καθη­γητή κ. Γ. Μπλέκα.

θ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Αλγορίθμου Κατανομής Πιστώ­σεων του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη:

 1. Δ. Αχιλιά, καθηγητή, ως τακτικό μέλος, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Π. Γιαννακουδάκη, καθηγητή,
 3. Β. Σαμανίδου, καθηγήτρια,
 4. Π. Καραπάντσιο, καθηγητή,
 5. Γ. Ψωμά, αναπληρωτή καθηγητή,
 6. Θ. Γιαννακούρο, αναπληρωτή καθηγητή,
 7. Δ. Τσιπλακίδη, αναπληρωτή καθηγητή,
 8. Α. Ζωγράφο, αναπληρωτή καθηγητή,
 9. Φ. Μαντζουρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 10. Ν. Χαριστό, μέλος ΕΔΙΠ και
 11. Α. Κούρα, μέλος ΕΔΙΠ.

ι) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Συντήρησης και Ενημέρωσης της Ιστοσελί­δας του Τμήματος για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη:

 1. Μ. Σιγάλα, καθηγητή,
 2. Σ. Σωτηρόπουλο, καθηγητή,
 3. Δ. Τσιπλακίδη, αναπληρωτή καθηγητή και
 4. Ν. Χαριστό, μέλος ΕΔΙΠ.

ια) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. των 11 Κατευθύνσεων (παλαιό Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

 1. Γ. Ζαχαριάδη, καθηγητή, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Δ. Βουτσά, καθηγήτρια,
 3. Α. Δενδρινού-Σαμαρά, καθηγήτρια,
 4. Π. Γιαννακουδάκη, καθηγητή,
 5. Α. Κουμπή, καθηγητή,
 6. Δ. Μπικιάρη, καθηγητή,
 7. Ι. Πούλιο, καθηγητή,
 8. Α. Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια,
 9. Θ. Γιαννακούρο, αναπληρωτή καθηγητή,
 10. Κ. Τριανταφυλλίδη, καθηγητή και
 11. Θ. Λαζαρίδη, επίκουρο καθηγητή.

ιβ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Μεταπτυ­χιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

 1. Π. Σπαθή, καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Α. Δενδρινού-Σαμαρά, καθηγήτρια,
 3. Μ. Σιγάλα, καθηγητή,
 4. Δ. Σαζού, καθηγήτρια,
 5. Γ. Θεοδωρίδη, καθηγητή,
 6. Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, καθηγήτρια και
 7. Κ. Τριανταφυλλίδη, καθηγητή.

ιγ) Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

 1. Π. Σπαθή, καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Α. Δενδρινού-Σαμαρά, καθηγήτρια,
 3. Μ. Σιγάλα, καθηγητή,
 4. Δ. Σαζού, καθηγήτρια,
 5. Γ. Θεοδωρίδη, καθηγητή
 6. Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, καθηγήτρια και
 7. Κ. Τριανταφυλλίδη, καθηγητή.

Σ.Τ. 709/16-12-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, βιβλιοδετημένων ή αναβιβλιοδετημένων τόμων, βιβλιακού ή μη υλι­κού, πρακτικών συνεδρίων, περιοδικών παρελθόντων ετών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας προ­έλευ­σης εξωτερικού ή εσωτερικού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας για το οικονομικό έτος 2020, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα παρακάτω μέλη του Τμήμα­τος:

 1. Γ. Ζαχαριάδη, καθηγητή, ως τακτικό μέλος, Πρόεδρο της Επιτροπής,
 2. Δ. Αχιλιάς, καθηγητή, ως τακτικό μέλος,
 3. Α. Κουμπή, καθηγητή, ως τακτικό μέλος,
 4. Θ. Λαζαρίδη, επίκουρο καθηγητή, ως αναπληρωματικό μέλος,
 5. Β. Μπίκα, μέλος ΕΤΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος,
 6. Μ. Μπρούμα, μέλος ΕΤΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος.

Σ.Τ. 711/16-12-2019 (Ανασυγκρότηση ΟΜ.Ε.Α. και ορισμός Συντονιστική Επιτροπή Ο.Μ.Ε.Α.)

Η Συνέλευση του Τμήματος ανασυγκρότησε την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Χημείας και όρισε χρονική διάρκεια της θητείας των μελών της από 1-1-2020 έως τις 31-12-2020.  Μετά την ανασυγκρότησή της η Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Χημείας έχει την παρακάτω σύνθε­ση:

 1. Μ. Τσιμίδου, καθηγήτρια (Πρόεδρος),
 2. Π. Ασλανίδης, καθηγητής  (Μέλος),
 3. Κ. Σιγάλας, καθηγητής (Μέλος),
 4. Δ. Γαβριήλ, επίκουρος καθηγητής (Μέλος),
 5. Γ. Θεοδωρίδης, καθηγητής (Μέλος),
 6. Δ. Βουτσά, καθηγήτρια (Μέλος),
 7. Δ. Αχιλιάς, καθηγητής (Μέλος),
 8. Α. Πανταζάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια (Μέλος),
 9. Κ. Φυλακτακίδου, καθηγήτρια (Μέλος),
 10. Ν. Λαζαρίδης, καθηγητής (Μέλος),
 11. Π. Γιαννακουδάκης (Μέλος),

Επίσης ορίζει ως Συντονιστική Επιτροπή της  Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Χημείας τις κ.κ.:

 1. Μ. Τσιμίδου, καθηγήτρια (Πρόεδρος),
 2. Δ. Βουτσά, καθηγήτρια (Μέλος),
 3. Κ. Φυλακτακίδου, καθηγήτρια (Μέλος).