Ψωμάς Γεώργιος

Ψωμάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Γεώργιος Ψωμάς είναι σπούδασε Χημεία στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ όπου και απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα (2000). Εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας στο CRNS στην Τουλούζη, Γαλλία και στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Εκλέχτηκε Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ το 2007 και σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής.

Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής στο Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» με τη συμμετοχή των Τμημάτων Χημείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό συμπλόκων ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη μελέτη της βιολογικής δράσης τους.

Είναι (συν)συγγραφέας σε >130 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με >5.000 αναφορές (Scopus).

Έχει επιβλέψει 2 μεταδιδάκτορες, 6 Διδακτορικές Διατριβές, >15 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και >40 Πτυχιακές εργασίες έως τώρα.

Είναι Co-Editor στο Journal of Coordination Chemistry – Taylor & Francis.

Διδασκαλία

  • Ανόργανη Χημεία
  • Γενική Χημεία
  • Βιοανόργανη Χημεία

Έρευνα

Σύμπλοκες ενώσεις βιολογικού ενδιαφέροντος

Σύνθεση και το χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος.

Σχεδιασμός συμπλόκων ενώσεων με βιοδραστικά ligands.

Σύνθεση και το χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων με αντιμικροβιακά/αντιφλεγμονώδη φάρμακα ως ligands.

Μεταλλοκορονοειδείς ενώσεις ως υποδοχείς μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων

Αλληλεπίδραση συμπλόκων ενώσεων με βιομόρια

Μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης συμπλόκων ενώσεων με CT DNA και εύρεση της σταθεράς σύνδεσης.

Αλληλεπίδραση συμπλόκων ενώσεων με πλασμιδιακό DNA

Ισχύς της αλληλεπίδρασης και εύρεση της θέσης δέσμευσης των συμπλόκων ενώσεων σε αλβουμίνες.

Αξιολόγηση βιολογικής δράσης συμπλόκων ενώσεων

Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης (δέσμευση ελευθέρων ριζών) συμπλόκων ενώσεων.

Μελέτη αντιχολινεργικής δράσης συμπλόκων ενώσεων.

Προπτυχιακά μαθήματα