Προχάσκα Χαρίκλεια

Προχάσκα Χαρίκλεια

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Χημική Τεχνολογία
  • Φυσικές Διεργασίες
  • Εργαστήριο Βιομηχανικών Διεργασιών
  • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών

Έρευνα

Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
Χαρακτηρισμός νανοδομών και επιφανειών με μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (Atomic Force Microscopy)

Προπτυχιακά μαθήματα