Μανώλη Ευαγγελία

Μανώλη Ευαγγελία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Ευαγγελία Μανώλη είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998, Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της παρουσίας των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στα αστικά λύματα και της κατάληξής τους σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος”, Επιβλέπουσα: Κ. Σαμαρά – Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των ρύπων κατά την επεξεργασία λυμάτων και των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε διαφορά περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Είναι συγγραφέας 26 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια. Επίσης, είναι υπεύθυνη δοκιμής (με δικαίωμα υπογραφής) προσδιορισμού αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 (Πρότυπη μέθοδος ΕΛΟΤ ΕΝ 12341:2014, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 739-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005) της Ομάδας Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων (Ο.Μ.Α.Σ.), του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Τέλος, είναι εκλεγμένο μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ από το 2016, ως εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ.

Διδασκαλία

 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 • Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
 • Φυσική Χημεία

Έρευνα

Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αέριοι και σωματιδιακοί ρύποι, έλεγχος και ταυτοποίηση πηγών ρύπανσης

 • Προσδιορισμός πηγών αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίησή τους,
 • Προσδιορισμός μεγέθους και χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα, ανάλυση προφίλ στα σωματίδια της ατμόσφαιρας και στις πηγές εκπομπής, ταυτοποίηση πηγών, εκτίμηση κινδύνου καρκίνου
 • Ιονική σύνθεση αιωρούμενων σωματιδίων, δευτερογενής σχηματισμός ανόργανων σωματιδίων

Ρύπανση της ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων

 • Πηγές και προφιλ πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων σε αιωρούμενα σωματίδια εσωτερικών χώρων

Ρύπανση επιφανειακών νερών

 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε φυσικά νερά: πηγές, παρουσία και ανάλυση.
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε ατμοσφαιρικές αποθέσεις και επιφανειακά νερά
 • Μελέτη ποιότητας επιφανειακών υδάτων αναφορικά με τις μορφές αζώτου και φωσφόρου

Μελέτη ρύπων κατά την επεξεργασία λυμάτων

 • Παρουσία, απομάκρυνση και ισοζύγιο μάζας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κατά την επεξεργασία λυμάτων

Μελέτη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε διαφορά περιβαλλοντικά διαμερίσματα

 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα, ανάλυση προφίλ στα σωματίδια της ατμόσφαιρας και στις πηγές εκπομπής, ταυτοποίηση πηγών, εκτίμηση κινδύνου καρκίνου
 • Έκθεση ποδηλατών και επιβατών οχημάτων σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε φυσικά νερά και ατμοσφαιρικές αποθέσεις
 • Παρουσία, απομάκρυνση και ισοζύγιο μάζας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κατά την επεξεργασία λυμάτων
 • Βιοσυγκέντρωση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα λαχανικά
 • Κατανομή ανθεκτικών οργανικών ρύπων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και ιχνοστοιχείων στο έδαφος και τη βλάστηση

Προπτυχιακά μαθήματα