Κουταλάς Βασίλης

Κουταλάς Βασίλης

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Δόμηση, παρουσίαση και διάδοση χημικής πληροφορίας#
  • Ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού στη Χημεία και διδασκαλία με χρήση τηλεκπαιδευτικών δικτύων#

# Στα πλαίσια της Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», 2017-σήμερα.

Έρευνα

  • Διερεύνηση με χρήση τεχνικών οφθαλμικών καταγραφών της ευχέρειας χειρισμού και κατανόησης πολλαπλών μοριακών αναπαραστάσεων από φοιτητές Χημείας
  • Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών μελέτης και οπτικοποίησης χημικών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή, ερμηνεία και επικοινωνία ποσοτήτων χημικού ενδιαφέροντος
  • Ανάπτυξη πολυμεσικών και σημασιολογικών πλατφορμών παγκόσμιου ιστού (web) για την επικοινωνία θεμάτων και δεδομένων χημείας και τη χημική εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης

Προπτυχιακά μαθήματα