Κόκκινος Ευγένιος

Κόκκινος Ευγένιος

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Ευγένιος Κόκκινος έχει πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στη Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία (MSc) και σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο τμήμα. Η διδακτορική του έρευνα έγινε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το νερό και τα καυσαέρια, καθώς και η ανάκτησή τους από βιομηχανικά απόβλητα, στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας.

Έρευνα

Δέσμευση τοξικών μετάλλων από υγρά και αέρια ρεύματα

 

Η κύρια τεχνολογία που εφαρμόζεται στην πράξη για την απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από υγρά και αέρια ρεύματα είναι η προσρόφηση. Βασικό πλεονέκτημα της είναι η δυνατότητα επίτευξης υπολειμματικών συγκεντρώσεων ρύπων κάτω από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια εκπομπής και κατανάλωσης, τα οποία βέβαια έχουν θεσμοθετηθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα λόγω της επικινδυνότητας τους προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η απομάκρυνση τοξικών μετάλλων, όπως Hg, MeHg, As, Sb, Ni, Cd κ.α., στο Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας πραγματοποιείται με τη σύνθεση ανόργανων (μεικτά νανοϋλικά σιδήρου-μαγγανίου) και οργανικών (ενεργοποιημένοι άνθρακες) προσροφητικών.

Ανάκτηση Cr(III) από βυρσοδεψικά απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση του

Η δέψη των δερμάτων πραγματοποιείται χημικά, με την χρήση αλάτων Cr(III), ώστε το τελικό προϊόν να αποκτήσει τις επιθυμητές ιδιότητες. Οι αντιδράσεις δέψης εμφανίζουν χαμηλή απόδοση με συνέπεια το 40% του Cr(III) να καταλήγει στα αντίστοιχα απόβλητα. Στα πλαίσια της κυκλική οικονομίας, αλλά και της χρηστής διαχείρισης των αποβλήτων, στο Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας επιτεύχθηκε η ανάκτηση του Cr(III) σε ποσοστό πέραν του 90% με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας και τη δυνατότητα να επανατροφοδοτηθεί στο βυρσοδεψείο. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ανάκτηση ενέργειας και η ηλεκτροχημική οξείδωση του σε Cr(VI), με στόχο την προώθηση του σε άλλες βιομηχανίες, π.χ. επιμετάλλωσης.