Γκότσης Πέτρος

Γκότσης Πέτρος

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Πέτρου Γκότση επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών). Αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής (2018) ήταν η μελέτη της έμφραξης σε πιλοτική μονάδα βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (MBR) κατά την επεξεργασία αστικών λυμάτων, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Α. Ζουμπούλη, ενώ στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας (2013) μελέτησε τη συμπεριφορά φυσαλίδων κατά την άνοδό τους σε μη Νευτωνικό υγρό που προσομοιάζει το ανθρώπινο αίμα, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Θ. Καραπάντσιου.