Αχιλιάς Δημήτριος

Αχιλιάς Δημήτριος

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 157 ερευνητικές εργασίες, με περισσότερες από 8000 παραπομπές και h-index 45 (Scopus). Υπήρξε εκδότης 3 βιβλίων ανακύκλωσης (InTech), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Polymers (MDPI) και φιλοξενούμενος συντάκτης 2 ειδικών τευχών του. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και κατέχει 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. Έχει συμμετάσχει με περισσότερες από 220 ανακοινώσεις σε συνέδρια, είναι συν-συγγραφέας 8 κεφαλαίων σε διεθνή επιστημονικά βιβλία και 4 εγχειρίδια στα ελληνικά. Έχει επιβλέψει 2 Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 8 διδακτορικές διατριβές, 73 προπτυχιακές και 55 μεταπτυχιακές διατριβές και ήταν μέλος 108 επιτροπών εξετάσεων διατριβών. Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Θερμικής Ανάλυσης. Τέλος, είναι κριτής σε πάνω από 660 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που χρηματοδοτούνται από διάφορους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς.

Διδασκαλία

  • Μακρομοριακή Χημεία
  • Πολυμερικά Υλικά
  • Αντιδράσεις πολυμερισμού
  • Βιοπολυμερή
  • Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού πολυμερών
  • Τεχνολογία Πολυμερικών Υλικών
  • Βιομηχανική Οργανική Χημεία
  • Σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά

Έρευνα

Ανακύκλωση Πολυμερών

Ανάπτυξη μεθόδων χημικής και θερμοχημικής ανακύκλωσης πολυμερών.
Ανακύκλωση με στόχο την ανάκτηση μονομερών (ΡΕΤ, ΡΜΜΑ).
Ανακύκλωση με στόχο την ανάκτηση δευτερογενών πολύτιμων προϊόντων (PC, PS, HIPS, ABS).
Ανακύκλωση με στόχο την ανάκτηση μίγματος υδρογονανθράκων γα χρήση τους ως βιο-καύσιμο (LDPE, HDPE, PP).
Ανακύκλωση πολυμερών με πυρόλυση.

 

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας

Επίδραση της προσθήκης διαφόρων νανο-πρόσθετων στην αντίδραση πολυμερισμού διαφόρων μονομερών και τις ιδιότητες του πολυμερούς. Τεχνική του in situ πολυμερισμού για τη σύνθεση διαφόρων πολυμερών παρουσία φυσικού και οργανικά τροποποιημένου μοντμοριλονίτη. In situ πολυμερισμός διαφόρων πολυμερών με προσθήκη οξειδίου του γραφενίου.
Ενίσχυση των ιδιοτήτων βιοδιασπώμενων πολυμερών με προσθήκη νανο-ενισχυτικών.
Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών και σύνθετων με χρήση φυσικών πρώτων υλών.

Κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού και αποικοδόμησης πολυμερών

Μελέτη της κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού σταθμικά και με χρήση Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων της διεργασίας στην αντίδραση και τις ιδιότητες του προϊόντος. Ανάπτυξη και εφαρμογή θεωρητικών κινητικών μοντέλων στην προσομοίωση της κινητικής της αντίδρασης. Προσομοίωση της επίδρασης φαινομένων διάχυσης στην κινητική της αντίδρασης. Υπολογισμός παραμέτρων.
Πειραματική και θεωρητική μελέτη της κινητικής της θερμικής αποικοδόμησης πολυμερών.
Χρήση αναλυτικών μοντέλων καθώς και μεθόδων ισομετατροπής για τον προσδιορισμό της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης.

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα