Προχάσκα Χαρά

Προχάσκα Χαρά

ΕΔΙΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
•        Περιβαλλοντική εδαφική και υδατική Χημεία
•        Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησή τους
•        Διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και αποβλήτων
•        Χαρακτηρισμός νανοδομών με μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (Atomic Force Microscopy)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ