Μαλαμίδου – Ξενικάκη Ελισάβετ

Μαλαμίδου – Ξενικάκη Ελισάβετ

Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ