Πρότυπο Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Χημείας