Διασφάλιση Ποιότητας

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως τις αρχές που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (www.ehea.info) και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε., www.hqa.gr).

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έργο αυτό επιτελείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.-Α.Π.Θ., qa.auth.gr), η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου, της λειτουργίας, των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ, τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο Α.Π.Θ., καθώς και την ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ στην κοινωνία, στην πολιτική ηγεσία και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για τη διευκόλυνση αυτών των διαδικασιών ορίζεται από κάθε τμήμα η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
 • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά,
 • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
 • συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Χημείας συγκροτείται από:

 1. Δήμητρα Βουτσά, Καθηγήτρια (Πρόεδρος της Επιτροπής)
 2. Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
 3. Φανή Μαντζουρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Δημήτριος Τσιπλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Φωτεινή Νόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχει ως αποστολή την εκπαίδευση στην Επιστήμη της Χημείας και τις σύγχρονες εφαρμογές της ώστε οι πτυχιούχοι του να είναι εφοδιασμένοι με βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις, εργαστηριακή εμπειρία και άλλες δεξιότητες υψηλής ποιότητας.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού δεσμεύονται να εφαρμόζουν την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του.

Στρατηγικοί στόχοι – στόχοι ποιότητας 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Χημείας βρίσκονται σε συμφωνία με τους ευρύτερους στόχους και δεσμεύσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εναρμονίζονται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Συνεχή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες, μέσω παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΠΣ και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση και αναβάθμισή του.
 • Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, με προώθηση ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας με την ενθάρρυνση, ενίσχυση και επιβράβευση των επιτευγμάτων των μελών του Τμήματος στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας με δράσεις δικτύωσης, συνεργασίες και αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος.
 • Ενίσχυση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και τους αποφοίτους του.
 • Συμβολή στη δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Χημείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στελέχωσή του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και τη διαρκή βελτίωση των υποδομών του.

Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2021

Αξιολογήσεις μαθημάτων

Αξιολογήσεις Τμήματος – ΑΠΘ

Η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας διεξάχθηκε μεταξύ 21 και 22 Φεβρουαρίου 2011 από πέντε εξωτερικούς αξιολογητές.