ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχει ως αποστολή την εκπαίδευση στην Επιστήμη της Χημείας και τις σύγχρονες εφαρμογές της ώστε οι πτυχιούχοι του να είναι εφοδιασμένοι με βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις, εργαστηριακή εμπειρία και άλλες δεξιότητες υψηλής ποιότητας.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού δεσμεύονται να εφαρμόζουν την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Χημείας βρίσκονται σε συμφωνία με τους ευρύτερους στόχους και δεσμεύσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εναρμονίζονται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Συνεχή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες, μέσω παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΠΣ και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και τη συνεχή αξιολόγηση και αναβάθμισή του.
  • Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, με προώθηση ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
  • Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας με την ενθάρρυνση, ενίσχυση και επιβράβευση των επιτευγμάτων των μελών του Τμήματος στη διδασκαλία και την έρευνα.
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας με δράσεις δικτύωσης, συνεργασίες και αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος.
  • Ενίσχυση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και τους αποφοίτους του.
  • Συμβολή στη δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Χημείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στελέχωσή του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και τη διαρκή βελτίωση των υποδομών του.