Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Η εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας διέπεται από τον παρακάτω σχετικό κανονισμό του Α.Π.Θ.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.

Σχετικά  έντυπα

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας