Το Τμήμα Χημείας συνεργάζεται με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών, μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και υπόλοιπου προσωπικού ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Α.Π.Θ στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων (https://ww.iky.gr/el/erasmusplus-ka1)
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2)
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka3)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στους παρακάτω συνδέσμους:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/erasmusplus

Από το 2015, το Erasmus+ έγινε διεθνές – Erasmus+ International Credit Mobility Programme – και άνοιξε τον δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρώπης (Partner Countries). Οι στόχοι του είναι:

  • Η διεθνής προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
  • Η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη –  κέντρο υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης
  • Η βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων, απόκτηση «ευρωπαϊκής» εμπειρίας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία.
  • Η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς

To Tμήμα Χημείας, στo πλαίσιo τoυ Πρoγράμματoς Erasmus+, έχει συνεργασία με Eυρωπαϊκά και άλλα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, τα oπoία oι φoιτητές τoυ και τα μέλη Δ.Ε.Π. επισκέπτονται ενώ παράλληλα δέχεται φoιτητές και διδάσκoντες από αυτά. Ειδικότερα για τους φοιτητές, μέσω του προγράμματος Erasmus+ στηρίζεται η κινητικότητα των φοιτητών τόσο για σπουδές (Erasmus+ Σπουδές) όσο και για πρακτική άσκηση (Erasmus+ Πρακτική Άσκηση) λαμβάνοντας επιχορήγηση από το ανωτέρω πρόγραμμα σε όλους τους κύκλους σπουδών, και στο πλαίσιο κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Erasmus Mundus (https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/).

Η Επιτροπή του προγράμματος Erasmus+ για το Τμήμα αποτελείται από την κ. Φανή Μαντζουρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (fmantz@chem.auth.gr, Τηλ.: 2310997774) (Erasmus+ Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για εξερχόμενους φοιτητές) και τον κ. Εμμανουήλ Κουκάρα, Επίκουρο Καθηγητή του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (koukarase@chem.auth.gr, Τηλ.:2310997708 ) (Erasmus+ Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για εισερχόμενους φοιτητές).

Πληρoφoρίες για τα πρoγράμματα Erasmus+ παρέχονται από τα μέλη της Επιτροπής του προγράμματος Erasmus+ , τoυς υπευθύνους των επιμέρους Συμφωνιών και από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/).

Erasmus+ is a EU funding programme for education and training, aiming at strengthening qualifications, skills and employability as well as the modernization of the educational and life training systems. The basic action of the programme is the students’ and staff mobility between the EU and other collaborating countries for studies and training. Erasmus+ has become international since 2015 (Erasmus+ International Credit Mobility Programme), allowing for mobility from and to other countries of the world (Partner Countries).

The Department of Chemistry, in the framework the Erasmus+ Program, has developed bilateral collaborations (agreements) with a number of European and non– European universities, institutions of higher education and research bodies. Students as well as academic and research staff can obtain all the necessary information as well as assistance with academic and administrative matters from the Committee of Erasmus+ program for the Department of Chemistry (Associate Professor Fani Mantzouridou, fmantz@chem.auth.gr; Assistant Professor Emmanuel Koukaras, koukarase@chem.auth.gr ), and the Department of European Educational Programmes (http://www.eurep.auth.gr/index.php).

Ανακοινώσεις Erasmus+