Καλείται σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας την Δευτέρα 10-6-2019 ώρα
10.00’π. μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος (1ος όροφος Νέας Πτέρυγας Νέου Χημείου,
εντός της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ αριθμ. 700 (10-6-2019)