Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (10 ανθρωπομήνες), κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ακολουθεί συνημμένο) ως ακολούθως:

(1) θέση με θητεία ενός (1) ανθρωπομήνα στον Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

-Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο

-Κατεργασίες αποβολής υλικού.

(1) θέση με θητεία δυο (2) ανθρωπομηνών στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

-Εισαγωγή στη θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου

-Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα

-Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά

(1) θέση με θητεία επτά (7) ανθρωπομηνών για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

– Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό

-Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80), εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ