Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 688/8-5-2018 Απόφαση Επανίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος
(Κ.Α.Δ:27477) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ»
(“PHYSICS”) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • Φυσική των Υλικών
  • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  • Αστροφυσική

Οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι
30 Οκτωβρίου 2019.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΔΕ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ 2019-2020 9ΥΖΛ46ΨΖ2Ν-ΕΨΦ