Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΗΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ (PhD)

α) Περιγραφή θέσης: Μετα-διδάκτορας Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ερευνητική εμπειρία σε πολυμερή.

β) Αντικείμενο εργασίας: Επεξεργασία (processing) πολυμερών, χαρακτηρισμός πλαστικών φύλλων με έμφαση σε βιογενή πλαστικά – εναλλακτικές διεργασίες αξιοποίησης πολυμερών μετά την χρήση.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα πολυμερών και πλαστικών (εμπειρία σε θέματα βιο-γενών πολυμερών θα αξιολογηθεί σαν πρόσθετο προσόν)
  2. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης πλαστικών μετά την χρήση (ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών, κομποστοποίηση κτλ.).
  3. Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
  4. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency).
  5. Βασικές γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πολυμερών (π.χ. FTIR, DSC, GC, SEM, μικροσκοπίας)

Χρονική διάρκεια: Έξη μήνες αρχικά με δυνατότητα ανανέωσης έως 36 μήνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μυστριώτης Αντώνης, amistr@aua.gr, 2105294022

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2019.