Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ