Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις των Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» και «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον»  του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

PROKIRIKSI_PMS_GEO_2019_2020_DIAVGEIA PROKIRIKSI_PMS_METEO_2019_2020_DIAVGEIA