σας επισυνάπτουμε την Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Τμήματος  Γεωπονίας του  Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος