Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» σε
εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1397/25-4-2018, τ. Β΄ & ΦΕΚ Κανονισμού
1871/24-5-2018, τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στην Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου.

Ακολουθεί η Προκήρυξη:

MBNA_PROK_2019-ΑΔΑ