Σε περίπτωση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών, για την έκδοση της “Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας με τον Φορέα Υποδοχής”, χρειάζεται να υποβληθούν στο Γραφείο Υποβολής προτάσεων (email: proposals@rc.auth.gr, Γραφείο 202) τα ακόλουθα:

  • Συνοδευτικό Πρότασης Δ0 συμπληρωμένο με τα στοιχεία του/της ΕΥ (Μεταδιδάκτορα) και της πρότασης που θα υποβληθεί (είτε υπογραμμένο ψηφιακά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/TransactionDocumentType/List είτε με πρωτότυπη υπογραφή του ΕΥ)
  • Έγγραφο έγκρισης υποβολής πρότασης – υλοποίησης έργου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του Τομέα στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο.
  • To συνημμένο υπόδειγμα (Letter of Intent of the Host Institution) συμπληρωμένο στα αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.