Οι παραδόσεις του μαθήματος Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας (Υ02) για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Χημείας, αρχίζουν την Τετάρτη 14/10/2020, ώρα 4μμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom και την υποστήριξη της ιστοσελίδας κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-learning του A.Π.Θ., όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας και σύμφωνα με το πρόγραμμα συνδέσμων διδασκαλίας που έχει δοθεί για το κάθε μάθημα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη των εργαστηρίων.

Οι διδάσκοντες,

Α. Ζώτου, Σ. Γηρούση, Π. Τζαναβάρας, Γ. Τσόγκας