Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 απαγορεύονται τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόμενων και των τελετών ορκωμοσίας.
Ορκωμοσία θα πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανάγκης κατά μόνας, ενώπιον του Προέδρου ή/και Κοσμήτορα.
Αναλυτικές πληροφορίες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις προσεχείς ημέρες όσοι υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας.