Οι τριτοετείς ή σε ανώτερο έτος σπουδών φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας κατά το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020 έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ώρες από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 με την προϋπόθεση ότι α) έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του προγράμματος κορμού με τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS και β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ή τα δυο μαθήματα του προγράμματος κορμού που αποτελούν το ειδικό κριτήριο για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης για τα σχετικά με τη Χημεία Περιβάλλοντος και τον Έλεγχο Ρύπανσης  Περιβάλλοντος θέματα έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί στην Κατεύθυνση Β χωρίς να έχει οριστεί γι’ αυτούς και αυτές κάποιο θέμα πτυχιακής εργασίας που πρόκειται να εκπονηθεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης για τα σχετικά με την Οργανική Χημεία θέματα έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ενταχθεί στην Κατεύθυνση Γ χωρίς να έχει οριστεί γι’ αυτούς και αυτές κάποιο θέμα πτυχιακής εργασίας που πρόκειται να εκπονηθεί στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση φοιτητή ή φοιτήτριας που θα αγνοήσει τα πιο πάνω αναφερόμενα θα ακυρώνεται.

Η δήλωση θα υποβάλλεται χειρόγραφα.

Για πρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε τηλεφωνικά (2310 997570) είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (akchadia@chem.auth.gr).

Τα θέματα φαίνονται στο σχετικό αρχείο.

Επιπρόσθετα θέματα προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών κατά το ακαδ, έτος 2019-2020