Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Ν. Νικολαΐδη, στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”