Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών Τμήματος Χημείας, Σ.Θ.Ε. , Α.Π.Θ.

Μητρώα εσωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας, Εσωτερικών μελών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και Εξωτερικών μελών άλλων ΑΕΙ (της Ημεδαπής/ Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής) ή Ερευνητές της Ημεδαπής/Αλλοδαπής  για την εκλογή – μονιμοποίηση – εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος.

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2968/3&4-10-2018

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2953/25.1.2018

 

2018-11-27T16:35:53+00:00