Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021-Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020  και κατά την ίδια περίοδο, να αποστείλουν στη Γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  • Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” σχετιζόμενα με την εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 “Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης και την 149130/Ζ1/02.11.2020 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
  • Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του,  υπογεγραμμένη και εκτυπωμένη με τον τρόπο που περιγράφεται ακολούθως (βλ. ενότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1ος Τρόπος

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της Γραμματείας vdontsiou@chem.auth.gr των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά Αίτησης Μετεγγραφής <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.

2ος Τρόπος

Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς.

Να σημειωθεί ως αποδέκτης το παρακάτω:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, Νέο Χημείο

54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3ος Τρόπος

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στις Γραμματείες, με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα Χημείας, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

Ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί/κατατεθεί (με έναν από τους παραπάνω τρόπους)  υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν είναι αληθή και ακριβή.

Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή κάποιο αστυνομικό Τμήμα. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Συμπληρωματικό Δικαιολογητικό Μετεγγραφής <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής του/της αδελφού/ής τους.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση από τη Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Στη συνέχεια, μόλις η Γραμματεία  λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα λάβουν SMS για να προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-21_signed-1

Απόφαση κύρωσης πίνακα μετεγγραφών 2020-2021_signed