Μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τη Γραμματεία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών προς τη Γραμματεία θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (SIS) και μέσω των ΚΕΠ. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και δεν θα χορηγούνται σε φυσική μορφή από τη Γραμματεία.