ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται: 1. να κατανοούν τις αρχές των αναλυτικών μεθόδων αξιολόγησης τόσο της θρεπτικής αξίας, της διατροφικής αξίας και της γνησιότητας των τροφίμων, με βάση την περιεκτικότητά τους σε κύρια και δευτερεύοντα συστατικά, όσο και της ποιότητάς τους, με τη βοήθεια χημικών, βιοχημικών και μικροβιολογικών δεικτών, καθώς και τις αρχές των μεθόδων αξιολόγησης της οργανοληπτικής ποιότητας των τροφίμων. 2. να μπορούν α) να χειρίζονται όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά την εξέταση των τροφίμων, β) να εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες, γ) να αξιοποιούν τη σχετική με τα τρόφιμα νομοθεσία κατά τη σύνταξη αναφορών οι οποίες βασίζονται σε αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων τροφίμων ή κατά την παρουσίαση σε ακροατήριο του τρόπου εργασίας κατά την εξέταση συγκεκριμένου δείγματος τροφίμου με σκοπό να διαπιστωθεί εάν αυτό ανταποκρίνεται στις θεσπισμένες προδιαγραφές, δ) να ανατρέχουν σε βιβλιογραφικές/ηλεκτρονικές πηγές ώστε να επιλύουν προβλήματα που έχουν σχέση με την εξέταση τροφίμων ως προς τη γνησιότητα και την ποιότητά τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά για την εξέταση των τροφίμων (δειγματοληψία και χειρισμός δείγματος, επιλογή μεθόδων εξέτασης). Εξέταση τροφίμων για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό φυσικών συστατικών τους με εφαρμογή χημικών, βιοχημικών, φυσικοχημικών και φυσικών μεθόδων. Οργανοληπτική και μικροβιολογική εξέταση τροφίμων. Σχετική με τα τρόφιμα νομοθεσία με βάση την οποία γίνεται η εξέτασή τους. Εργαστηριακές ασκήσεις εξέτασης επιλεγμένων δειγμάτων τροφίμων και ποτών προς διερεύνηση της γενικής σύστασής τους και προς αξιολόγηση της διατροφικής αξίας, της γνησιότητας και της ποιότητάς τους. Προφορική παρουσίαση του τρόπου εργασίας κατά την εξέταση ενός δείγματος τροφίμου με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιεί τις νομοθετημένες προδιαγραφές ποιότητας και γνησιότητας.

Βιβλιογραφία