ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

-Να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να σχεδιάζει τη δομή βιομορίων όπως σάκχαρα, αμινοξέα, λιπίδια και βάσεις του DNA. -Να προσδιορίζει και να περιγράφει την ειδική δραστικότητα και τις αντιδράσεις που δίνουν οι κατηγορίες των βιομορίων -Να κατανοεί και να ερμηνέυει τη στερεοχημεία σε βιομόρια -Να κατανοεί και να ερμηνεύει τους μηχανισμούς που συμμετέχουν τα βιομόρια. -Να κατανοεί και να ερμηνεύει τους μηχανισμούς των περικυκλικών αντιδράσεων. -Να συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και την χημική δραστικότητα των βιομορίων με γενικά θέματα στερεοχημείας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Υδατάνθρακες. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Αμινοξέα, πεπτίδια και νουκλεϊνικά οξέα. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Περικυκλικές - ηλεκροκυκλικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία

Mc Murry or M. Loudon and J. Parise.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΥΝ16
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή/Εαρινή

Διδάσκοντες: