ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές τάξεις ενώσεων και τους μηχανισμούς των αντιδράσεων και θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας. Επίσης θα μπορούν να επεκτείνουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία στη δημιουργία νέων συνθέσεων και την εύρεση της άγνωστης δομής περισσότερο πολυπλόκων μορίων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αλκύνια - Απεντοπισμένα πι συστήματα - Βενζόλιο και Αρωματικότητα - Ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε παράγωγα του Βενζολίου - Αλδεύδες και Κετόνες - Ενόλες, Ενολικά Ανιόντα και η Αλδολική Συμπύκνωση - Καρβοξυλικά Οξέα - Παράγωγα Καρβοξυλικών Οξέων - Αμίνες και τα παράγωγά τους - Χημεία των υποκαταστατών του Βενζολίου - Ενολικά Ανιόντα Εστέρων και η Συμπύκνωση Claisen - Ετεροκυκλικές Ενώσεις: Ετεροάτομα σε Kυκλικές Οργανικές Ενώσεις

Βιβλιογραφία

1. P. Vollhardt, N. Schore "Οργανική Χημεία - Δομή και λειτουργικότητα" Τόμοι Α και Β, Απόδοση στα ελληνικά: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Ν. Ρόδιος, Σ. Σπυρούδης, Λ. Χατζηαράπογλου, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2017, Θεσσαλονίκη. 2. J. McMurry, Οργανική Χημεία, Απόδοση στα ελληνικά: Α. Βάρβογλης, Μ. Ορφανόπουλος, Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2012, Ηράκλειο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΥΝ09
ETCS: 10
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή/Εαρινή

Διδάσκοντες: