ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Έχουν κατανοήσει τις γενικές έννοιες της Οργανικής Χημείας. Έχουν κατανοήσει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τάξεων οργανικών ενώσεων και μηχανισμών αντιδράσεων. Έχουν εμπεδώσει τις κύριες φασματοσκοπικές και φασματομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Δομή και δεσμικότητα των οργανικών μορίων: Δυνάμεις Coulomb, ιοντικοί και ομοιοπολικοί δεσμοί, δομές συντονισμού, ατομικά τροχιακά, μοριακά τροχιακά και ομοιοπολικός δεσμός, υβριδικά τροχιακά, δομές και συντακτικοί τύποι οργανικών μορίων. Δομή και δραστικότητα: Κινητική και θερμοδυναμική των απλών χημικών διεργασιών, οξέα και βάσεις, αλκάνια (ονομασία, ιδιότητες, διαμορφώσεις, αντιδράσεις). Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομερή: οπτική ενεργότητα, εναντιομερή, διαστερεομερή, στερεοχημεία των οργανικών αντιδράσεων. Αλογονοαλκάνια: αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης, αντιδράσεις απόσπασης. Αλκοόλες, αιθέρες: Οργανομεταλλικά αντιδραστήρια. Ιδιότητες, σύνθεση και αντιδράσεις. Εισαγωγή στις φασματοσκοπικές μεθόδους NMR, IR, MS. Αλκένια: δομή, δεσμικότητα, φασματοσκοπία, παρασκευές, αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία

P. Vollhardt, N. Schore (Μετάφραση: Ε. Μαλαμίδου - Ξενικάκη, Σ. Σπυρούδης, Ν. Ρόδιος), «Οργανική Χημεία - Δομή και λειτουργικότητα», Τόμος Α, 2012, Εκδόσεις: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., ISBN: 978-960-467-367-4. J. McMurry (Μετάφραση: Γ. Βαρβούνης, Α. Δέτση, Α. Ζωγράφος, Η. Κακουλίδης, Χ. Κατερινόπουλος, Β. Νικολαΐδου, Θ. Πρεβεδώρος, Β. Σαρλή, Σ. Χαρουτουνιάν, Επιμέλεια: Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης), «Οργανική Χημεία», Τόμος Α, 2012, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, ISBN: 978-960-524-491-0.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΥΝ06
ETCS: 10
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: