ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1.Είναι εξοικιωμένοι με τις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές της Οργανικής Χημείας. 2. Αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. 3.Είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στην πράξη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία