ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Έχουν κατανοήσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό οργανικών ενώσεων. Έχουν κατανοήσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση απλών οργανικών ενώσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές εργαστηριακές τεχνικές Οργανικής Χημείας. Ανακρυστάλλωση, εκχύλιση, ξήρανση, απόσταξη, απόσταξη με υδρατμούς. Προσδιορισμός φυσικών σταθερών. Βρασμός με επαναρροή. Διαχωρισμός μίγματος. Χρωματογραφικές μέθοδοι. Απομόνωση φυσικών προϊόντων. Βιβλιογραφική διερεύνηση.

Βιβλιογραφία

Ν. Αργυρόπουλος, Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου, Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Α. Μαρούλης, Σ. Σπυρούδης, Κ. Τσολερίδης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, «Πειραματική Οργανική Χημεία: Α. Γενικό Μέρος», 2009, Εκδόσεις: Α.-Σ. Δ. Γαρταγάνης, ISBN: 97896068590706.