ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών και των ενζύμων, κατ'επέκταση στη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών σε μοριακό επίπεδο. Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα νουκλεϊνικά οξέα (DNA, RNA),τη βιοσύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων αλλά και τον καταβολισμό τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν μάθει τον γενετικό κώδικα που διέπει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, από τον πιο απλό ως τον πιο πολυσύνθετο που είναι ο άνθρωπος. Θα κατανοούν επίσης τον μηχανισμό της πρωτεϊνικής σύνθεσης και πως ρυθμίζεται, ομοιπολικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών αλλά και τη συγκρότησή τους σε ανώτερες διαμορφώσεις. Τέλος θα γνωρίσουν την τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA, η οποία θα διδαχθεί αναλυτικότερα σε μετέπειτα μαθήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Νερό (φυσικές ιδιότητες και δεσμός υδρογόνου) - Η κλίμακα ρΗ, οξέα και βάσεις, - Καταλληλότητα του υδατικού περιβάλλοντος για τους ζωντανούς οργανισμούς ΑΜΙΝΟΞΕΑ -ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ -Κατάταξη των αμινοξέων – Οι οξεοβασικές ιδιότητες των αμινοξέων- Φάσματα απορρόφησης αμινοξέων-Αντιδράσεις αμινοξέων. -Κατάταξη πρωτεϊνών – Δομή πρωτεϊνών- Βιολογικός ρόλος πρωτεϊνών Δομικές πρωτεΐνες- Λειτουργικές πρωτεΐνες-Μετουσίωση πρωτεϊνών. Συσχέτιση δομής-βιολογικού ρόλου. ΕΝΖΥΜΑ -Κατάταξη και ονομασία των ενζύμων-Κυτοχρώματα- Συνένζυμα- Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων- Ενζυμικοί αναστολείς- Η εξειδίκευση των ενζύμων- Πως λειτουργούν τα ένζυμα- Ρύθμιση της δράσης των ενζύμων- Ισοένζυμα ΝΟΥΚΛEΙΝΙΚΑ ΟΞΕΑ -Τα είδη των νουκλεϊνικών οξέων και η πρωτοταγής δομή τους- Η δευτεροταγής δομή των νουκλεϊνικών οξέων- Ιδιότητες του DNA και RNA σε διάλυμα- Βιοσύνθεση νουκλεϊνικών οξέων- Καταβολισμός νουκλεϊνικών οξέων. ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ -Ο γενετικός κώδικας – Ο μηχανισμός της πρωτεϊνικής σύνθεσης-Ρύθμιση της πρωτεϊνικής σύνθεσης- Συμπλήρωση της δομής με ομοιoπολικές τροποποιήσεις- Συγκρότηση των ανώτερων διαμορφώσεων των πρωτεϊνών και ενδοκυττάρια εντόπιση-Η άμυνα των κυττάρων εναντίον των ιών- Η τεχνολογία του ανασυνδυαζόμενου DNA.

Βιβλιογραφία

- Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχημείας, David L. Nelson and Michael M. Cox - Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Ι.Γ. Γεωργάτσος, 7η έκδοση