ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές μετρήσεις και υπολογισμούς στη χημική τεχνολογία, τα απλά ισοζύγια μάζας και ενέργειας και τα συστήματα μονάδων. - Θα έχει κατανοήσει σε βασικό επίπεδο ορισμένα στοιχεία της ροής των ρευστών και της μετάδοσης θερμότητας. - θα μπορεί να επιλύει βασικές ασκήσεις και εφαρμογές στα προηγούμενα διδακτικά αντικείμενα και όπου χρειάζεται θα μπορεί να κάνει τις σωστές μετατροπές των αντίστοιχων μονάδων. - Θα γνωρίζει την χρήση του νερού στη χημική βιομηχανία, τα κυριότερα προβλήματα που συναντώνται και την αντιμετώπισή τους με την κατάλληλη μέθοδο κατεργασίας. - Θα γνωρίζει τις μεθόδους επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (των βιομηχανικών, αλλά και των αστικών). - Θα γνωρίζει επίσης ορισμένες βασικά στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια στη χημική βιομηχανία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μετρήσεις και υπολογισμοί στη χημική τεχνολογία, απλά ισοζύγια μάζας και ενέργειας, συστήματα μονάδων. Στοιχεία ροής ρευστών. Στοιχεία μετάδοσης θερμότητας. Κατεργασία και χρήση νερού στη χημική βιομηχανία. Υγιεινή και ασφάλεια στη χημική βιομηχανία. Φροντιστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές Εργαστηριακές ασκήσεις Εξαναγκασμένη ροή αέρα, κινητική θραύσης σε σφαιρόμυλο, ροή ρευστών μέσα από κοκκώδη υλικά, μετάδοση θερμότητας με φυσική μεταφορά και ακτινοβολία.

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία, Ζαμπούλης, Δ., Ζουμπούλης Α., Μάτης, Κ., Μαύρος, Π. Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009. Κωδ. Ευδοξος: 18549102, ISBN: 978-960-418-196-4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, D. Himmelblau, J. Riggs, Εκδ. Τζιόλα, 2015, Θεσσαλονίκη, Κωδ. Ευδοξος:50656023, ISBN: 978-960-418-530-6