ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Να κατανοεί τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της κινητικής θεωρίας των αερίων - Να κατανοεί τη σημασία της μεταφοράς μάζας στη χημική κινητική - Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της χημικής κινητικής και την κινητική των αντιδράσεων μηδενικής, πρώτης, δευτέρας, τρίτης τάξης, αλλά και πιο περίπλοκων όπως αντίθετες, διαδοχικές, παράλληλες κλπ. - Να μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της θερμοκρασίας στην κινητική των αντιδράσεων - Να κατανοήσει τις μονομοριακές αντιδράσεις, σύμφωνα με το μοντέλο των Lindemann Hinselwood και τις ενζυμικές, σύμφωνα με την προσέγγιση της στάσιμης κατάστασης - Να κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις αλυσιδωτές αντιδράσεις, τον αλυσιδωτό και το σταδιακό πολυμερισμό, τις εκρήξεις και τις φωτοχημικές αντιδράσεις - Να κατανοεί και να περιγράφει τη θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου κατά την τέλεση μιας χημικής αντίδρασης, καθώς επίσης και τη θεωρία των κρούσεων σε διμοριακές αντιδράσεις στην αέρια φάση και να σχεδιάζει τη δυναμική ενεργειακή επιφάνεια μιας στοιχειώδους αντίδρασης - Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της κινητικής ηλεκτροδιακών δράσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος: Κινητική θεωρία αερίων (κατανομή ταχυτήτων, συγκρούσεις μεταξύ των μορίων, φαινόμενα μεταφοράς). Κίνηση ιόντων σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα (διάχυση, μετανάστευση). Ευκινησία ιόντων και αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Κινητική συμπεριφορά μακρομορίων και κολλοειδών σωματιδίων. Χημική Κινητική. Απλές ομογενείς χημικές αντιδράσεις (κινητικές εξισώσεις αντιδράσεων 1ης, 2ης, 3ης και μηδενικής τάξης). Σύνθετες ομογενείς χημικές αντιδράσεις. Επίδραση της θερμοκρασίας στην κινητική χημικών αντιδράσεων, θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Κατάλυση. Ομογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Νόμοι της φασματοφωτομετρίας. Πολωσιμετρία. Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Υπέρταση. Κινητικός έλεγχος ρεύματος. Εξισώσεις Butler-Volmer και Tafel. Έλεγχος μεταφοράς μάζας και μικτός έλεγχος ρεύματος. Βολταμμογραφικές καμπύλες. Ηλεκτρόλυση (νόμος του Faraday). Πειραματικό Μέρος Επίδραση της θερμοκρασίας και της ιονικής ισχύος στην ταχύτητα αντιδράσεων. Αγωγιμομετρική, φασματοφωτομετρική και πολωσιμετρική παρακολούθηση της κινητικής χημικών αντιδράσεων.

Βιβλιογραφία

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ATKINS (III)-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης