ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - γράφουν την εξίσωση Schrödinger απλών συστήματα. - περιγράφουν τα αποτελέσματα της κβαντομηχανικής μελέτης υδρογονοειδών και πολυηλεκτρονιακών ατόμων. - καταστρώνουν αντισυμμετρικές συναρτήσεις. - εφαρμόζουν τη μέθοδο LCAO σε μοριακά συστήματα. - περιγράφουν την ηλεκτρονιακή δομή μελέτη διατομικών μορίων και π-συζυγιακών συστημάτων. - αναγνωρίζουν τα στοιχεία συμμετρίσς και να βρίσκουν την ομάδα σημείου ενός μορίου. - περιγράφουν τις αρχές της ηλεκτρονιακής και δονητικής φασματοσκοπίας και φασματοσκοπίας NMR και ESR.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική σκιαγράφηση των απαρχών της κβαντομηχανικής. Εξίσωση Schrödinger και εφαρμογή της σε απλά συστήματα. Κβαντομηχανική μελέτη υδρογονοειδών και πολυηλεκτρονιακών ατόμων. To spin του ηλεκτρονίου και αντισυμμετρικές κυματοσυναρτήσεις. Κβαντοχημική μελέτη μοριακής δομής. Θεωρία μοριακών τροχιακών και LCAO. Κβαντοχημική μελέτη διατομικών μορίων και π-συζυγιακών συστημάτων. Μοριακή συμμετρία και θεωρία ομάδων. Αρχές ηλεκτρονιακής και δονητικής φασματοσκοπίας και φασματοσκοπίας NMR και ESR.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδασκόντων ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954666 Έκδοση: 1η/2014 Συγγραφείς: ATKINS PETER - DE PAULA JULIO

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Υ11
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: