ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό μέρος Φασικά διαγράμματα διαλυμάτων. Διαλύματα πλήρως και μερικώς αναμειγνυόμενων υγρών. Συστήματα μη αναμειγνυόμενων υγρών και νόμος της κατανομής. Διαλύματα στερεών σε υγρά (ωσμωτικές ιδιότητες). Κράματα. Ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών (θεωρίες ιονικής διάστασης, ενεργότητα ιόντων, εταιρισμός ιόντων). Διαλύματα ασθενών ηλεκτρολυτών (διάσταση οξέων-βάσεων, υδρόλυση αλάτων). Ωσμωτικές ιδιότητες ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Ετερογενής ηλεκτροχημική ισορροπία. Δυναμικά στοιχείων και ημιστοιχείων. Eξίσωση Nernst. Ηλεκτρόλυση. Ισορροπία και δυναμικά μεμβρανών, ηλεκτρόδιο υάλου, εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Πεχαμετρία-Ποτεντιομετρία. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες και δομή της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας. Κολλοειδή διαλύματα. Πειραματικό Μέρος Σημεία ζέσης. Σημεία μίξης. Κατανομή. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Γαλβανικά στοιχεία-ποτεντιομετρία. Πεχαμετρία-προσδιορισμός pK οξέων.

Βιβλιογραφία